שי ברגר

ביקורת פנימית הינה פעילות בלתי תלויה ואובייקטיבית של הבטחה (Assurance) וייעוץ, אשר מיועדת להוסיף ערך ולשפר את פעולות הארגון. היא מסייעת לארגון להשיג את מטרותיו בהבאת גישה שיטתית וממוסדת, לשם הערכה ושיפור האפקטיביות של תהליכי ניהול סיכונים, בקרה, פיקוח וממשל תאגידי.1
תקנות SOX מחייבות בעלי תפקידים בחברות עסקיות להצהיר על קיום בקרות נאותות בארגון שיבטיחו דיווח כספי מדויק וימנעו מקרים של אי-סדרים או טעויות בהצגת מצב עסקי החברה כפי שמשתקף בדוחות הכספיים.
אנו מציעים שירותי ביקורת פנימית הן כיועצים חיצוניים למבקר הפנימי, כמכפיל כח לביקורת, והן להנהלת החברה, ועדת הביקורת והדירקטוריון, כאשר לא מונה מבקר פנימי לחברה. כחלק מהשירות, נציע לסייע גם בהכנת החברה לביקורת SOX חיצונית בהתאם למתודולוגיות מקובלות בנושא.

 

ביקורת פנים ו-SOX