שי ברגר

ניהול סיכונים כולל את התהליך של זיהוי והערכת סיכונים, מדידת החשיפות לאותם סיכונים לפי העניין, הבטחת האפקטיביות של בקרות ותכניות הניטור, ניטור החשיפות לסיכון והמשאבים הנדרשים לכיסוין על בסיס שוטף, נקיטת צעדים לבקרת החשיפות לסיכון או להפחתתן, ודיווח להנהלה הבכירה ולדירקטוריון על החשיפות לסיכון של התאגיד. בקרות פנימיות מגולמות בדרך כלל במהלך העסקים השגרתי של התאגיד ומתוכננות כך שהן מבטיחות, במידת האפשר, כי פעילויות התאגיד יעילות ואפקטיביות, כי המידע אמין, מלא ובמועדו, וכי התאגיד מציית לחוקים ולתקנות החלים עליו.

סיכון תפעולי מובנה בכל המוצרים, הפעילויות, התהליכים והמערכות הארגוניות. ניהול אפקטיבי של סיכון זה מהווה מרכיב בסיסי בתכנית ניהול הסיכונים של תאגידים. לפיכך ניהול נאות של הסיכון התפעולי משקף את האפקטיביות של הדירקטוריון וההנהלה הבכירה בניהול תיקי המוצרים, הפעילויות, התהליכים והמערכות.2

 

אנו מציעים סיוע להנהלות תאגידים בכלל פעילויות ניהול הסיכון התפעולי, בדגש על ניהול סיכונים טכנולוגיים, סיכוני סייבר וסיכוני הונאות ומעילות.

 

 

ניהול סיכונים תפעוליים